La mutualitat alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms

GRAFICwebpetit7 avantatgfes del MELMutual Mèdica és l'única mutualitat alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) per a tots els metges espanyols, en virtut de l'establert per la Disposició Addicional 15a de la Llei 15/1995, antiga Llei d'Ordenació i Supervisió d'Assegurances (actualment el text de la referida DA 15a de la LOSSP ha estat substituïda per la DA 18a del Reial Decret Legislatiu 8/2015, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, però el literal s'ha Mantingut idèntic al de l'any 1995). Això vol dir que els metges que treballen per compte propi poden optar entre el RETA o Mutual Mèdica en el moment d'iniciar l'activitat privada (tenen un mes de termini per decidir-se per una o altra opció).

A més, l'1 de gener de 2013 va entrar en vigor la disposició addicional 46ª de la Llei 27/2011, de l'1 d'agost, sobre actualització, adeqüació i modernització del sistema de Seguretat Social. Aquesta normativa estableix que les mutualitats de previsió social que actuen com a alternatives al RETA hauran de garantir als seus mutualistes una cobertura mínima. Mutual Mèdica va celebrar una Assemblea Extraordinària el 20 de novembre de 2012 per tal d'aprovar l'adaptació del seu producte alternatiu al RETA, conegut com a "Metge d'Exercici Lliure" (MEL), a aquesta nova normativa (normativa que, des de l'1 de gener de 2016, està recollida a la DA 19a del referit Reial Decret Legislatiu 8/2015, si bé conservant pràcticament intacte tenor literal).

Així mateix, arrel del Reial Decret 4/2013, sobre incentivació i mesures de suport al emprenedor, que beneficia als joves menors de 30 anys que inicien per primer cop l'activitat privada, entre ells els metges, Mutual Mèdica ha aprovat una sèrie de bonificacions similars a les del RETA, en benefici del metge jove. També pot beneficiar-se de la contractació online. Si voleu ampliar informació al respecte, feu clic en aquest enllaç.

Actualment, ja són més de 23.000 metges que treballen per compte propi els que han optat per Mutual Mèdica com a alternativa al RETA. Aquests metges gaudeixen d'un conjunt d'assegurances que cobreixen totes les contingències i necessitats d'un metge autònom.

 

Avantatges si opteu per la mutualitat dels metges

 

Els avantatges d'optar per Mutual Mèdica com a alternativa a autònoms es poden resumir en els següents punts:

  • Una aposta decidida pel paper de les mutualistats com a alternativa i complement al règim públic de pensions. De fet, les mutualitats de previsió social constitueixen l'embrió del sistema públic de pensions. Són motius històrics i econòmics evidents els que expliquen per què les professions liberals clàssiques disposen d'una mutualitat alternativa al RETA.
  • Una forma clara de complementar el sistema públic de pensions. S'ha de tenir present que el producte alternatiu al RETA millorarà bàsicament la vostra jubilació. En definitiva, esteu invertint en la vostra tranquil·litat. A diferència del que passa amb les cotitzacions al RETA si no es cobreix el període mínim de cotització, cada euro invertit en Mutual Mèdica representa un increment en la cobertura del metge.
  • L'avantatge de l'estalvi fiscal: tots els imports pagats a la mutualitat per la cobertura alternativa a autònoms es considera despesa deduible de l'activitat en l'IRPF del professional. El límit màxim de deducció fiscal és de fins la quota màxima per contingències comunes establerta en el règim especial de la Seguretat Social. A aquest import de deducció li podem sumar les quantitats invertides en sistemes de previsió social complementària (assegurances de jubilació, invalidesa, dependència, etc. de Mutual Mèdica), que es desgraven en l'IRPF, però no per la via de la despesa, sinó per la via de les reduccions en base imposable.
  • És important recordar que en el cas que el metge exerceixi la doble activitat (per compte d'altri i per comte propi), quan ens trobem en trams de pensions màximes (com sol ser el cas dels metges) operen els límits que impedeixen sumar una pensió del Règim d'Autònoms a la que el metge jubilat ja cobra del Règim General. La conseqüència d'aquest fet és que les cotitzacions al RETA no es tradueixen en una major pensió de jubilació en el futur. Això no passa amb les prestacions de jubilació, invalidesa, denpendència, etc. de Mutual Mèdica, ja que les prestacions de la mutualitat són totalment compatibles amb la pensió de la Seguretat Social.
  • En cas de jubilació en l'exercici de l'activitat per compte aliè (Règim General), el metge podrà continuar la seva activitat per compte propi i continuar cobrant el 100% de la pensió de jubilació en cas d'haver optat per Mutual Mèdica (producte MEL). Pel contrari, si ha optat pel RETA, és necessari que cessi l'activitat per compte propi per poder cobrar la pensió, a excepció de quan es compleixen els requisits contemplats al RDL 5/2013, que permet cobrar el 50% de la pensió i continuar exercint l'activitat per compte propi.

  • Bonificacions per als metges que inicien l'activitat privada per primer cop o que faci més de dos anys que no hagin exercit per compte propi, arrel de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, i quotes especials pels menors de 30 anys que inicien l'activitat privada, segons la normativa RDL 4/2013 de 22 de Febrer.

 

Informació de producte

Assegurances MEL:

Incapacitat Laboral (30 Primers Dies + Invalidesa): garanteix una renda mensual fins als 70 anys.

Dependència: garanteix una renda vitalícia en cas de gran dependència, dependència severa i dependència moderada.

Vida Estalvi MEL: garanteix un capital per als vostres beneficiaris.

Assegurança de Jubilació MEL: garanteix un capital amb un interès tècnic anual garantit més participació en beneficis.

pdfInformació del producte MEL1.18 MB

 

Cobertures mínimes del producte MEL

 

Cobertures mínimes del producte MEL alternatiu a autònoms

Cobertures per a metges de fins a 60 anys

Assegurances
Cobertures/Aportacions 2018
30 Primers Dies + Invalidesa
Cobertura de 633,39 *€/mes en cas d'incapacitat laboral
Dependència
Cobertura de 300,00 €/mes en cas de Dependència
Vida-Estalvi MEL
Cobertura de 3.000,00 € de capital en cas de defunció
Assegurança de Jubilació MEL
Aportació de 208,67 *€/mes per constituir un capital per a la jubilació

* Aquestes cobertures i l'aportació de l'Assegurança de Jubilació són vigents per a l'any en curs i creixen un 3% anual.

Cobertures per a metges dels 61 als 65 anys:

Assegurances Cobertures/Aportacions 2018
Dependència Cobertura de 300,00 €/mes en cas de dependència
Vida-Estalvi MEL Cobertura de 3.000,00 € de capital en cas de defunció
Assegurança Jubilació MEL Aportació de 231,85 *€/mes per constituir un capital per a la jubilació

* Aquestes cobertures i l'aportació de l'Assegurança de Jubilació són vigents per a l'any en curs i creixen un 3% anual.

Cobertures per a metges de més de 65 anys:

Assegurances Cobertures 2018
Vida-Estalvi MEL 6.000,00 € de capital
Assegurança Jubilació MEL -
Aportació €/mes
231,85 *€/mes

 * Aquestes cobertures i l'aportació de l'Assegurança de Jubilació són vigents per a l'any en curs i creixen un 3% anual.

 

Cobertures del MEL bonificat alternatiu a autònoms

MEL bonificat per a metges menors de 30 anys

Els metges menors de 30 anys que inicien l'activitat privada per primer cop tenen avantatges en l'assegurança de Jubilació els 36 primers mesos: 

Assegurances Cobertures/Aportacions 2018
30 Primers Dies + Invalidesa Cobertura de 633,39 *€/mes en cas d'incapacitat laboral
Dependència Cobertura de 300,00 €/mes en cas de dependència
Vida-Estalvi MEL Cobertura de 3.000,00 € de capital en cas de defunció
Assegurança de Jubilació MEL Aportació de 5,80 *€/mes els primers 12 mesos.
                  83,58 *€/mes del mes 13 fins al mes 18.
                  141,55 *€/mes del mes 19 fins al 36.
                  225,99 *€/mes del mes 37 en endavant.

* Aquestes cobertures i l'aportació de l'Assegurança de Jubilació són vigents per a l'any en curs i creixen
un 3% anual.

MEL bonificat per a metges de 30 a 60 anys

Els metges de 30 a 60 anys, que inicien l'activitat privada per primer cop o després de dos anys sense exercir per compte propi tenen avantatges en l'assegurança de Jubilació els 24 primers mesos:

Assegurances Cobertures/Aportacions 2018
30 Primers Dies + Invalidesa Cobertura de 633,39 *€/mes en cas d'incapacitat laboral
Dependència Cobertura de 300,00 €/mes en cas de dependència
Vida-Estalvi MEL Cobertura de 3.000,00 € de capital en cas de defunció
Assegurança de Jubilació MEL Aportació de 5,80 *€/mes els primers 12 mesos.
                  83,58 *€/mes del mes 13 fins al mes 18.
                  141,55 *€/mes del mes 19 fins al 24.
                  221,67 *€/mes del mes 25 en endavant.

* Aquestes cobertures i l'aportació de l'Assegurança de Jubilació són vigents per a l'any en curs i creixen un 3% anual.

MEL bonificat per a metges de 61 a 65 anys

Els metges 61 a 65  anys que inicien l'activitat privada per primer cop o després de dos anys sense exercir per compte propi tenen avantatges en l'assegurança de Jubilació els 24 primers mesos:

Assegurances Cobertures/Aportacions 2018
Dependència Cobertura de 300,00 €/mes en cas de dependència
Vida-Estalvi MEL Cobertura de 3.000,00 € de capital en cas de defunció
Assegurança de Jubilació MEL Aportació de 28,98 *€/mes els primers 12 mesos.
                  107,46 *€/mes del mes 13 fins al mes 18.
                  165,43 *€/mes del mes 19 fins al 24.
                  246,27 *€/mes del mes 25 en endavant.

* Aquestes cobertures i l'aportació de l'Assegurança de Jubilació són vigents per a l'any en curs i creixen
un 3% anual.

MEL bonificat per a metges de més de 65 anys

Els metges de més de 65 anys que inicien l'activitat privada per primer cop o després de dos anys sense exercir per compte propi tenen avantatges en l'assegurança de Jubilació els 24 primers mesos:

Assegurances Cobertures/Aportacions 2018
Vida-Estalvi MEL Cobertura de 6.000,00 € de capital en cas de defunció
Assegurança de Jubilació MEL Aportació de 28,98 *€/mes els primers 12 mesos.
                  107,46 *€/mes del mes 13 fins al mes 18.
                  165,43 *€/mes del mes 19 fins al 24.
                  246,27 *€/mes del mes 25 en endavant.

* Aquestes cobertures i l'aportació de l'Assegurança de Jubilació són vigents per a l'any en curs i creixen
un 3% anual.

 

 

Preguntes Freqüents

Comunica a hisenda l'inici de l'activitat

La llei tributària estableix que la comunicació a Hisenda de l'inici d'una activitat per compte propi s'ha de realitzar entre deu dies abans i el dia anterior de l'inici d'aquesta, a través de l'imprès 036 0 037 d'alta censal.

Donar-se d'alta a Mutual Mèdica o a la Seguretat Social

La Llei, amb independència d'estar acollit al Règim General de la Seguretat Social per a l'exercici de l'activitat per compte aliè, estableix dues opcions en el moment d'escollir el sistema de previsio per a l'exercici de l'activitat per compte propi:

 Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

 Mutual Mèdica, sistema alternatiu al RETA, a través del producte Metges d'Exercici Lliure (MEL).

Quant temps tinc per escollir entre RETA o MEL?

Sigui quin sigui el sistema de previsió al qual es vulgui acollir, es disposa del termini d'un mes, a comptar des de l'inici de l'activitat per compte propi, per optar per un o altre. Passat aquest termini sense haver manifestat expressament la seva decisió, l'Administració de la Seguretat Social entendrà que s'ha acollit al RETA i podrà reclamar les quotes retrassades amb els seus correponents recàrrecs.

Com puc contractar el MEL?

Per a la contractació del producte MEL, alternatiu al RETA, s'ha d'omplir la sol·licitud corresponent. Aquest tràmit es pot realitzar a qualsevol de les oficines de Mutual Mèdica o, si ho prefereix, en línia a través d'aquest enllaç.

Haver optat pel MEL permet contractar personal?

Sí, el fet d'haver escollit Mutual Mèdica com a alternativa al RETA permet la contractació de personal administratiu, de diplomats en infermeria o inclús d'altres companys metges. En el moment de donar d'alta aquestes treballadors en el corresponent Règim de la Seguretat Social només es tindrà que presentar un certificar de Mutual Mèdica conforme té el producte alternatiu MEL i està al corrent de pagament. Aquest document es pot obtenir fàcilment a qualsevol oficina de Mutual Mèdica, a través de l'Oficina Virtual o bé trucant al 901 215 216.

Com a soci d'una societat professional, puc escollir el MEL com a alternativa al RETA?

Els socis de societats professionals constituides per a l'exercici comú de l'activitat mèdica podran optar per Mutual Mèdica, a través del seu producte alternatiu MEL, en lloc de donar-se d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, sempre que es compleixin determinats requisits (la societat ha de tenir la forma jurídica de professional). La normativa i la casuística és complexa en el cas dels socis que exerceixen, també, càrrec d'administrador de la societat; en aquests, casos convé consultatr amb un assessor especialitzat.

 

Mutual Mèdica és especialista en oferir assegurances exclusives per a metges. Consulteu amb un assessor personal com obtenir la millor cobertura i aconseguir la millor desgravació fiscal d'acord amb les vostres circumstàncies personals.

 
                                   flyer web MEL -30 AF CAT-1               
pdfTríptic MEL1.3 MB pdfDossier MEL803.71 KB pdfFlyer MEL menors 30 anys1.13 MB

Directiva de privacitat

Usem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seu hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerem que accepteu el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació en la nostra "política de Cookies". Veure la política de cookies

D'acord