D'acord amb el càlcul de les bases i tipus de cotització per a tots els règims de la Seguretat Social, aquest any no hi ha variacions per a autònoms

27 Març 2017

Per als metges que treballen per compte propi, si han optat per Mutual Mèdica en el moment d'iniciar la seva activitat privada (tenen un mes de termini per decidir-se per una o altra opció), la mutualitat actua com a alternativa al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA), i per tant ha de garantir als seus mutualistes unes prestacions anàlogues a les que ofereix aquest règim especial de la Seguretat Social (SS). En la normativa vigent, Llei General Seguretat Social (DA 19ª), s'estableix que les quotes a satisfer pel mutualista han de ser equivalents al 80 por cent de la quota mínima del règim especial de la SS.

Amb el canvi d'exercici es procedeix a la revisió del càlcul de les bases i tipus de cotització per a tots els règims de la SS, entre ells el de Treballadors Autònoms, i és precisament en aquest punt on Mutual Mèdica verifica que les quotes pagades pels metges que ens utilitzen com a alternativa al RETA compleixen amb allò que exigeix la normativa.

La informació publicada en el BOE “Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer” estableix que la quantia de la base mínima de cotització ha quedat congelada en 893,10 euros mensuals. En canvi, per a la base màxima de cotització, s'ha aprovat una pujada del 3%, resultant per a l'exercici 2017 un import mensual de 3.751,20 euros. No obstant s'ha de tenir en compte que estem a l'espera de l'aprovació i entrada en vigor dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2017, on s'establiran les bases i els tipus definitius.

Recordar que els mutualistes que utilitzen Mutual Médica como a alternativa al RETA podran deduir-se com a despesa tant les quotes del producte assegurador MEL (Alternativa al RETA) como la resta d'aportacions a assegurances de jubilació, mort, dependència, incapacitat i orfenesa, en la declaració de l'IRPF. En conseqüència, els informem que l'import màxim de despesa deduïble en l'Impost de la Renda de Persones Físiques (IRPF) ascendeix, per a l'any 2017, a un total d'aproximadament 13.500 euros anual en tot el territori estatal i foral, a excepció de Navarra.

En el cas dels mutualistes que no ens utilitzen com a alternativa al RETA, aquestes aportacions podran ser objecte de desgravació com a reducció en la base imposable de l'IRPF (articles 30 i 51 de la Llei de l'Impost de la Renda de Persones Físiques).

L'animem a què comparteixi aquesta novetat amb els seus companys metges perquè puguin disposar d'informació actualitzada.