"Volem identificar els estímuls i frens que té el sistema immune per vèncer a les cèl·lules tumorals del LH”, Dra. Sara Alonso, accèssit Beca 2016

13 Febrer 2017

Amb l'objectiu d'ampliar el coneixement sobre el microambient tumoral en el limfoma de Hodgkin (LH)”, naixia el projecte. Una recerca que ha donat l'oportunitat a la Doctora Sara Alonso d’endur-se el primer accèssit de la Beca Mutual Médica. La doctora considera que aquest reconeixement “és una oportunitat immillorable per començar una línia pròpia d'investigació des dels inicis del camí professional”.

 

En què consisteix concretament i de forma resumida el seu projecte de recerca?

A ampliar el coneixement sobre el micro ambient tumoral en el limfoma de Hodgkin (LH). Més en concret, pretenem identificar els estímuls i frens que té el sistema immune per vèncer a les cèl·lules tumorals del LH i conèixer com i en quin mesurada la pròpia reacció immune contribueix al desenvolupament de la malaltia.

Què poden aportar els resultats d'aquest treball al món de la ciència, d'una banda, i als pacients, per un altre?

Identificar noves molècules i dianes per dissenyar fàrmacs eficaços en aquesta malaltia. Això redunda directament en el benefici dels pacients els qui també es beneficiaran si aconseguim identificar marcadors de risc.

De quina manera pot ajudar-li el pressupost que està dotat el premi que li ha concedit Mutual Médica?

Disposar de reactius per dissenyar alguns dels estudis immunològics i genètics tant en teixits com en cèl·lules en suspensió.

Com descriuria la situació de la recerca mèdica al nostre país, en relació a la resta de països del nostre entorn?

Deu millorar-se la consciència quant a que sent una inversió gran, ofereix beneficis a llarg termini molt importants. No devem pensar només en el benefici immediat. Aquest tipus d'iniciatives afavoreixen moltíssim a la incorporació de nous investigadors al camp de la recerca i han de ser premiades i reconegudes per la societat.

Convidi als seus companys de professió a participar en aquest premi.

Crec que és una oportunitat immillorable per anar iniciant una línia pròpia de recerca des dels començaments de la nostra carrera professional.