La cultura de treball de Mutual Mèdica, basada en la seguretat i la prudència, dóna com a resultat la confiança de més de 46.000 metges

31 Març 2015

Les xifres presentades per Mutual Mèdica a tancament de l'exercici 2014 constaten que l'entitat continua creixent: un 5,5% més en número de mutualistes i un 3,5% més en volum de quotes. Però el més important, destaca el Consell, és que es tracta d'un creixement segur, basat en l'estalvi a llarg termini, minimitzant riscos.

 "A Mutual Mèdica seguim en una línia ascendent dins dels objectius que tenim marcats. malgrat la volatilitat dels mercats, el resultat de les inversions ha estat favorable gràcies a l'aplicació de la política d'inversions que fa alguns anys estableix l'entitat". Amb aquestes paraules resumia el president de Mutual Mèdica, el Dr. Nolasc Acarín, les conclusions de l'última reunió del Consell d'Administració de l'entitat, on es va realitzar la formulació de comptes i es van aprovar les xifres i la gestió de l'exercici 2014.

Estalvi a llarg termini i minimització de riscos

La política d'inversions de la mutualitat fomenta la cultura de l'estalvi a llarg termini, basada en la prudència i la seguretat, és a dir que prioritza la seguretat de les inversions, per sobre d'una elevada rendibilitat, ja que aquesta última, en la majoria d'ocasions, representa un risc molt més alt. Gràcies a aquest savoir faire de l'entitat, Mutual Mèdica compta amb una solvència garantida i contrastada. El marge de solvència és de 66'7 milions d'euros, un 3,74 vegades el que és obligat per normativa; això vol dir que la mutualitat disposa de 48'8 milions d'euros d'excés, amb la qual cosa garanteix els compromisos adquirits amb els metges, inclús tenint en compta possibles eventualitats no previstes. Per aquesta raó, a tancament de l'exercici de 2014 ja eren més de 46.000 metges els que havien confiat els seus estalvis i el seu futur a l'entitat.

Les dades principals a tancament de l'exercici 2014 són:

  • 5,5% d'increment en el nombre de mutualistes, que arriba als 46.030.
  • El volum de quotes meritades ascendeix a 82,6 milions d'euros, el que representa un creixement del 3,5% respecte l'any anterior.
  • L'actiu total supera els 640 milions d'euros.
  • Les provisions tècniques ascendeixen a 418 milions d'euros.

Podeu consultar la política d'inversions de Mutual Mèdica, on queden recollits els principis pels quals es regeix l'entitat en matèria d'inversions i gràcies a la qual, malgrat la incertesa que acompanya els actius mobiliaris, la mutualitat ha pogut mantenir-se al marge d'aquestes fluctuacions.