Jornada sobre novetats normatives en l’àmbit de les mutualitats de previsió social i aspectes relatius a la protecció del mutualista

24 Febrer 2015

La Confederació Espanyola de Mutualitats es va celebrar el passat 23 de febrer una jornada en què van participar més de 80 representants del mutualisme.

Sr Enric_TornosSr. Enric Tornos, secretari de la Confederación Española de Mutualidades i director general de Mutual Mèdica."Novetats normatives en l'àmbit de les mutualitats de previsió social i aspectes relatius a la protecció del mutualista" és el títol de la jornada celebrada per la Confederación Española de Mutualidades el passat 23 de febrer, amb el patrocini de IMA Ibérica Asistencia. Van participar en la trobada fins a 80 representants del mutualisme.

Durant el transcurs de la jornada es van analitzar les novetats que en el marc normatiu de les mutualitats de previsió social aniran venint en els propers mesos, així com les que ja han entrat en vigor recentment. Així, es va avaluar l'Avantprojecte de Llei d'Ordenació, Supervisió i Solvència de les Entitats Asseguradores i Reasseguradores; l'Avantprojecte de Llei de Codi Mercantil: els contractes d'assegurances, la protecció del mutualista en la relació contractual i les modificacions i novetats en la Llei de Societats de capital.

El secretari de la Confederación, el Sr. Enric Tornos, també director general ed Mutual Mèdica, va fer menció de la recent publicació de dades econòmiques de la Direcció general d'Assegurances i Fons de Pensiones, que destaca com les mutualitats de previsió social han incrementat el seu volum de primes en un 16,74% i la suma total del seu actiu en un 17%.

De la seva banda, el president de la Confederación, el Sr. Pedro Muñoz, va reivindicar el paper de les mutualitats de previsió social en el desenvolupament de la previsió social complementària i un tractament específic per aquestes entitats, en el projecte de Llei d'Ordenació, Supervisió i Solvència de les Entitats Asseguradores i reasseguradores i en la seva normativa de desenvolupament. Va insistir, a més, en el fet que per a disposar d'un sistema de pensions sostenible, es fa necessari incidir en la transparència en la informació per als consumidors, l'establiment d'un marc normatiu estable, amb incentius fiscals dirigits a les rendes mitjanes i baixes i a l'àmbit empresarial i una implicació de tots els agents socials possibilitant una estratègia comú per al desenvolupament de la previsió social complementària.