Entra en vigor la reforma fiscal

22 Gener 2015

L'1 de gener de 2015 va entrar en vigor la reforma fiscal a Espanya, per això us volem informar sobre com aquesta reforma fiscal afectarà els nostres mutualistes en la Declaració de la Renda i en la seva previsió social, per exemple a l'hora de cobrar la seva assegurança de jubilació.

Aspectes generals de la reforma fiscal d'interès per al metge

  • La reforma fiscal implica una rebaixa dels trams i tipus en l'IRPF, el que representa que aquest mes de gener augmentarà el sou net de molts treballadors i professionals a conseqüència de la reducció de les retencions que s'apliquen sobre les nòmines i rendiments. Així, els trams passen de set a cinc i es redueixen els tipus en la majoria de trams de renda, tot i que es beneficien especialment les rendes baixes (menys de 20.000 €) i les molt altes (més de 120.000 €). En canvi, per a les rendes de 20.000 a 33.000 €, no baixa el tipus, per tant es queden igual. La implantació d'aquests nous trams i tipus es portaran a terme en dues fases. Una primera fase, l'any 2015, i l'altra, l'any 2016. 
Trams de l'IRPF i tipus de l'impost en funció de la base imposable
   
 De     Fins a     Tipus 2014   Tipus 2015    Tipus 2016   Reducció
 0    12.450    24,75    20   19   23,2%
 12.450    20.200   24,75     25   24   3,0%
20.200   33.007   30   31   30   0,0%
33.007   35.200   40   31   30   25,0%
35.200   53.407   40   39   37   7,5%
53.407   60.000   47   39   37   21,3%
60.000   120.000   47   47   45   4,3%
120.000   175.000   49   47   45   8,2%
175.000   300.000   51   47   45   11,8%
300.000         +   52   47   45   13,5%
  • La nova llei fiscal modifica el tipus mínim i màxim de l'IRPF. L'any 2015, el mínim estatal estarà en el 20% (en front dels 24,75% d'abans) i el màxim en el 47% (davant del 52% d'abans); finalment, al 2016, el mínim serà del 19% i el màxim, del 45%.
  • Els primers 5.550 € queden lliures d'impostos. Aquesta xifra ha pujat, ja que estava en els 5.151 €. Això es deu a que s'han modificat les circumstàncies personals i familiars que es tenen en compte a l'hora d'establir les retencions sobre la nòmina i el que ha de pagar cada contribuent en fer la declaració de la renda. Per conèixer en detall aquests aspectes, pot obtenir més informació en aquest enllaç.

Modificacions que afecten a la previsió social complementària

  • La reforma fiscal ha modificat el límit fiscal i financer de les aportacions a sistemes de previsió social (plans de pensions, PPA i altres) de 10.000 € anuals -12.500 € a partir dels 50 anys- a 8.000 € per a totes les edats.
  • Tot i que aquest canvi pot representar una limitació per a les rendes més altes, s'introdueix una altra modificació que compensa els efectes negatius que el punt anterior pot suposar sobre les assegurances de jubilació: els instruments de previsió social es podran rescatar als 10 anys sense cap tipus de penalització fiscal; això està pensat per als contribuents més joves amb rendes mitjanes, que, davant la possibilitat de poder rescatar en 10 anys, s'espera que s'animin a contractar més assegurances de jubilació. De totes maneres, per als plans de pensions, assegurances i PPA's formalitzats abans de l'1 de gener de 2015, només es permetrà el rescat a partir de l'1 de gener de 2025.
  • Continua igual un dels factors clau dels productes de jubilació: el fet que, en cas d'haver-se desgravat les aportacions a aquests, els plans de pensions i assegurances de jubilació seguiran tributant com a rendiments del treball a l'hora de cobrar-los/rescatar-los, amb la qual cosa s'ha de pagar a Hisenda un import significatiu que pot comportar més d'una sorpresa a l'hora de jubilar-se.
  • Es manté la possibilitat d'aplicar la reducció del 40% en el moment del cobrament de l'assegurança per a les aportacions realitzades abans de 2007, tot i que s'introdueix com a novetat el fet que només serà aplicable en cas de cobrar aquest capital consolidat en el moment en què es produeix la contingència assegurada o en els dos anys següents. S'ha previst un període de transició per a les contingències realitzades entre 2011 i 2014, que tenen un termini de vuit exercicis des de la data de la seva jubilació per a rescatar amb aquest benefici fiscal. Per als casos en què la contingència s'hagi produït abans de 2011, es pot aplicar la reducció si es cobra el capital abans del 31 de desembre de 2018.
  • Desapareix la limitació de 4.500 € com a despesa deduible per quantitats abonades a mutualitats quan actuen com a alternativa al règim d'autònoms. Per l'exercici fiscal 2015, serà deduible l'import pagat a la mutualitat de previsió social alternativa fins la quota màxima per contingències comunes establerta en el règim especial de la Seguretat Social. Ho podeu consultar en el següent enllaç.
  • Es crea un nou producte d'estalvi a mitjà i llarg termini, que s'ha denominat pla d'Estalvi 5 o Assegurança Individual d'Estalvi a Llarg Termini (SIALP, per les seves sigles en castellà), el qual possibilita fer aportacions de fins a 5.000 € l'any amb exempció tributària sobre el rendiment i sempre que la inversió es mantingui al llarg de cinc anys. Després d'aquest temps, es pot fer una nova contractació.